Old PSC Questions of Under Secretary for Foreign Affairs Service/Open

In this blog post we will be presenting you the questions of second paper for Under-Secretary…

लोकसेवा आयोगद्वारा २०७६ सालमा नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह आन्तरिक तर्फ सोधिएका प्रश्नहरु

यस सामाग्रीमा लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं २०७६/९/२१ गते लिएको नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी,…

लोकसेवा आयोगद्वारा २०७६ मा लिइएको उप-सचिव (संयुक्त) को प्रशासन तथा व्यवस्थापन पत्रका प्रश्नहरु

यस सामाग्रीमा लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं २०७६/१०/०४ गते लिएको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक)…

लोकसेवा आयोगद्वारा २०७६मा लिईएको उप-सचिव(सा.प्रशासन समूह/आन्तरिक)का सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरु

यस सामाग्रीमा लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं २०७६/९/२३ गते लिएको नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय…

लोकसेवा आयोगद्वारा २०७६ सालमा नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका लागि सोधिएका प्रश्नहरु

समय –  ३ घण्टा                                              पूर्णाङ्क  १०० पत्र – द्वितिय                   विषय – सेवा सम्बन्धी तलका प्रश्नहरुको…

GET DAILY PDF UPDATESDon't Miss this Offer

हामी दैनिक रुपमा समसामयिक अपडेट गर्ने गर्दछौं । लोकसेवा, शिक्षक सेवा लगातयका परीक्षामा समसामयिक सामान्यज्ञान निकै नै महत्वपूर्ण भएकोले हामीले गर्ने अपडेट र PDF दैनिकरुपमा आफ्नो Email मा प्राप्त गर्नुहोस ।